Zorg op school

Algemeen

Elk kind ontwikkelt en leert op een verschillende manier. Als school proberen we tegemoet te komen aan de noden van ieder kind door o.a. voldoende differentiatie en remediëring aan te bieden. Zo krijgen de leerlingen die trager ontwikkelen of de leerstof moeilijker of trager verwerken extra hulp of oefening. Aan de leerlingen die de leerstof vlug verwerken, bieden we verdiepings- of verrijkingsleerstof aan.

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen vinden we belangrijk. In de klas en op de speelplaats worden deze vaardigheden voortdurend geoefend en bijgestuurd. Leerlingen die hierbij wat hulp nodig hebben, worden extra ondersteund.

De ontwikkeling en leervorderingen van al onze leerlingen wordt grondig opgevolgd door de klasleerkrachten en het zorgteam. Observatiegegevens en resultaten worden bijgehouden in een digitaal zorgdossier.

Het zorgteam werkt erg nauw samen met de klasleerkrachten. Soms ondersteunt de zorgleerkracht mee in de klas, maar de begeleiding kan ook individueel of in kleine groepjes.  Ouders worden bij al deze zorginterventies en -acties zo veel als mogelijk betrokken. 

Indien nodig gaat het zorgteam samen met de klasleerkracht, ouders en eventueel ook CLB en externen (logopediste, kinesiste, psycholoog, psychiater…) in overleg. Samen wordt er dan naar de meeste gepaste aanpak gezocht.

Voor leerlingen met speciale noden is er vanuit het ministerie van Onderwijs extra ondersteuning voorzien via geïntegreerd onderwijs. Onze school is aangesloten bij Leersteuncentrum  Antwerpen. De contactpersoon voor onze school is Jill Appeltants. Je kan haar bereiken via jill.appeltants@soantwerpen.be of via 0495 64 10 54.

Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van je kind binnen de school kan je terecht bij de zorgcoördinator.

Cathy Goossens – zorgcoördinator: zorgcoordinatie@deknipoogranst.be     

Leerlingvolgsysteem

In de kleuterklas wordt een eigen kindvolgsysteem gebruikt. Aan de hand van een portret van je kleuter zullen een aantal belangrijke zaken geobserveerd worden. Welbevinden en betrokkenheid zijn een heel belangrijk onderdeel, maar ook fijne en grove motoriek, taal, sociale en verstandelijke ontwikkeling worden sterk opgevolgd. Elke leeftijd heeft zijn eigen accenten.  Dit portret zal ook de leidraad zijn bij oudercontacten of bij een overleg met het CLB.

Ook in de lagere school volgen we de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet op via observaties, methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem (LVS). Het LVS is een objectief meetinstrument om vroegtijdig en systematisch (2 keer per jaar) de vorderingen van de leerlingen te signaleren en de ontwikkeling van een leerling te volgen. Deze testen onderzoeken de basisvaardigheden, zoals rekenen, lezen en spelling. Samen met onze eigen observatiegegevens en resultaten krijgen we een goed beeld van de leervorderingen en ontwikkeling van de leerlingen. Zo kunnen uitvallers vlugger opgespoord worden en kunnen wij aan elke leerling optimale ontwikkelingskansen bieden.

Naast leerinhouden worden ook het welbevinden, de betrokkenheid en de competenties van de leerlingen tweemaal per jaar gescreend. De resultaten van het LVS en de ervaringen in de klas worden besproken tijdens een intern overleg (zorgteam, klasleerkracht, directie).

Naar top