Afwezigheden

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig van de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Als de afwezigheid van een leerplichtig kind niet wordt verantwoord, is deze leerling onwettig afwezig.  Een ongewettigde afwezigheid brengt niet alleen de regelmatigheid van de leerling in het gedrang, deze informatie wordt door de school ook telkens overgemaakt aan de bevoegde instanties. 

Bij een afwezigheid wordt de school zo snel mogelijk telefonisch of per mail gecontacteerd.

Bij ziekte moet steeds een schriftelijke verklaring voorgelegd worden. Voor niet-leerplichtige kleuters is er geen medisch attest nodig. Voor een afwezigheid wegens ziekte van ten hoogste 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Ouders kunnen in 1 schooljaar slechts 4 keer zo’n briefje schrijven. 

Daarna is telkens een doktersattest nodig. In het begin van het schooljaar wordt met elke leerling een blad met 4 strookjes meegegeven dat door de ouders gebruikt wordt om de ziekteafwezigheid te verantwoorden. Een medisch attest is noodzakelijk bij een ziekte van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen en als de ouders al zelf 4 verklaringen hebben uitgeschreven.

Bij een afwezigheid van ‘rechtswege’ bezorgen de ouders aan de directeur of de klasleerkracht een ondertekende verklaring of een document met officieel karakter tot staving van de afwezigheid (bijv. huwelijk, begrafenis…).

Meer uitleg over gewettigde en problematische afwezigheden vind je in het schoolreglement.

Naar top