Medicatie op school

We gaan er vanuit dat zieke kinderen niet naar school gestuurd worden.  Het kan echter gebeuren dat je kind ziek wordt op school.  Het schoolsecretariaat of de klasleerkracht verwittigt dan de ouders zodat ze de zieke leerling op school kunnen komen ophalen. 

Een besmettelijke ziekte (zoals bof, buikgriep, buiktyfus, hepatitis A, hepatitis B, hersenvliesontsteking, polio, kinkhoes, impetigo, kroep, mazelen, roodvonk, schimmelinfecties, schurft, tuberculose, windpokken, …) moet zo snel mogelijk aan de school gemeld worden zodat de school in samenspraak met het CLB de nodige verdere stappen kan ondernemen. 

De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zullen we in de eerste plaats een ouder of een door jullie opgegeven contactpersoon trachten te bereiken.  Als dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.  Ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te dienen. Een schriftelijke aanvraag is noodzakelijk (zie medicatieformulier).  De school kan weigeren om medicatie toe te dienen tenzij:

- die is voorgeschreven door een arts

- die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

De ouders bezorgen de school een document met de juiste informatie over de medicatie.  Het is de school zelf die de medicatie bewaard en toedient!  Concreet bezorgen de ouders de medicatie per week aan de school in daarvoor bestemde pillendoosjes. Medewerkers van de school zorgen voor de verdeling van de medicatie en inname onder hun toezicht.  (zie schoolreglement)

Downloads

Naar top